Nacházíte se zde:

Provádění oprav výrobků RugGear

V rámci našeho výrobního procesu provádíme přísné kontroly kvality. Vyskytne-li se přesto problém, neváhejte se prosím obrátit na naše servisní středisko.

Průvodce prováděním servisních služeb

Průvodce prováděním servisních služeb

Máte-li potíže s ovládáním Vašeho výrobku RugGear, nahlédněte nejprve do sekce Ke stažení, kde jsou k dispozici stručné návody k použití, které Vám mohou pomoci.

RugGear Europe service

Pro zajištění optimálního průběhu servisního zásahu si prosím pozorně přečtěte RMA formulář žádosti o provedení servisní služby a vyplňte v něm všechny kolonky určené pro zákazníka. Pouze úplně a správně vyplněný RMA formulář a dodání veškerých potřebných dokladů (kopie účtenky/faktury jsou zárukou plynulého zpracování.

Stáhněte si žádost o provedení servisní služby (RMA formulář) a otevřete ho v programu MS Excel.

Vždy doporučujeme nejprve kontaktovat servisní centrum pomocí elektronické pošty. Servisní centrum vám odpoví a zašle vždy potřebný postup, jak konkrétní reklamaci řešit, včetně RMA formuláře.

ZÁRUČNÍ OPRAVY

Ve věci reklamace vašeho výrobku se vždy obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek koupili. Měl by vám umět pomoci poradit s vaším problémem, případně předběžně posoudit oprávněnost vašeho požadavku na záruční opravu a je ze zákona povinen přijmout výrobek do reklamace. Servisní středisko RugGear Europe nemá v současné době s žádným prodejcem sepsánu smlouvu, která by ho této povinnosti zprostila.

Vztahuje-li se na vadu Vašeho zařízení záruka, vyřídí servisní službu autorizované servisní středisko zdarma, obvykle do 5 pracovních dnů od doručení do servisního centra, v závislosti na dostupnosti náhradních dílů a časové náročnosti pro detekci závad a případném testováním.

Náklady spojené s dopravou do Servisního centra hradí prodejce/zákazník, náklady spojené se zasláním výrobku ze servisního centra zpět jsou kryty servisním centrem.

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY

Nevztahuje-li se na vadu nebo poškození vašeho výrobku záruka, obdržíte nejprve elektronickou poštou předběžnou kalkulaci na cenu opravy, stanovenou pouze na základě vašich informací o vadě nebo poškození. V případě souhlasu s předběžnou cenou opravy včetně nákladů na dopravu a následném zaslání do servisní středisko RugGear Europe bude přikročeno k vlastní opravě.

Náklady spojené s dopravou do Servisního centra RugGear Europe i zpět hradí zákazník.

Před každou opravou je nezbytné provést důkladnou inspekční prohlídku výrobku, nutnou pro stanovení reálné závady, výše ceny opravy včetně potřebných náhradních dílů a pořízení nezbytné fotodokumentace. Je-li dopředu známo, nebo pokud se během inspekční prohlídky zjistí, že telefon splňuje podmínky mimozáruční opravy, inspekční poplatek činí 500 CZK.

V případě, že se rozhodnete na základě reálné ceny opravu nerealizovat, je třeba zaplatit inspekční poplatek, včetně nákladu na dopravu výrobku zpět k vám, a to před vlastním započetím opravy. V případě, že se rozhodnete opravu realizovat, platíte pouze cenu opravy včetně nákladu na dopravu výrobku zpět k vám. Inspekční poplatek se v tomto případě neplatí.

UPOZORNĚNÍ

Je vždy na uživateli, aby si pravidelně zálohoval nainstalované aplikace, jejich data, data denní agendy (kontakty, kalendář apod.), multimediální soubory či fotografie a údaje pro nastavení telefonu k internetu nebo provozování služby MMS. Součástí každé opravy je test a restartování zařízení do továrního nastavení, případně aktualizace firmware na nejnovější verzi, kdy v důsledku těchto operací dojde ke ztrátě všech dat. Servisní centrum RugGear Europe nenese žádnou odpovědnost za ztrátu těchto dat.

PODMÍNKY OPRAVY

KROK 1

1. Zašlete na email servisního centra RugGear Europe kopii nákupního dokladu nebo záručního listu, které splňují všechny náležitosti pro prokázání data nákupu a identifikaci výrobku.

2. Vyplňte RMA formulář, který najdete na této stránce v nabídce. Popište závadu do co nejmenších detailů, nejlépe krok za krokem, jak závadu vygenerovat aby se projevila. Nedostatečný popis závady velmi komplikuje a zpomaluje průběh opravy.

3. Zašlete vyplněný RMA formulář (.XLS soubor) pomocí elektronické pošty do servisního centra RugGear Europe.

4. Servisního centrum RugGear Europe RMA přiřadí vašemu požadavku číslo servisního případu s čárovým kódem, které vám pošle. Toto číslo je nezbytné pro případnou pozdější komunikaci a identifikaci zásilky po příchodu do servisního centra RugGear Europe.

KROK 2

5. Vytiskněte RMA formulář s číslem servisního případu a přiložte ho k zasílanému výrobku nebo viditelně označte balík tímto číslem. V opačném případě je pro servisní středisko RugGear Europe vaše zásilka neidentifikovatelná.

6. Zašlete telefon pouze s příslušenstvím, související přímo se závadou/opravou. Zejména v případě problému s nabíjením baterii a nabíječku. Výrobek vždy posílejte bez originální krabice. Pokud to lze, vyjměte baterii z výrobku, pokud ji posíláte, Zrušte veškerá hesla a blokování telefonu nebo SIM karty. Vypněte všechny budíky, připomínání nebo automatické zapínaní nebo vypínání výrobku. V opačném případě může telefon při přepravě vyzvánět, lákat ke krádeži, dojde k totálnímu vybití baterie a tím k prodloužení opravy z důvodů zjišťování hesel nebo servisnímu přehrání firmware.

7. Výrobek pečlivě zabalte a pošlete na adresu servisního centra RugGear Europe, uvedenou v hlavičce RMA formuláře. Použijte libovolnou zasílací společnost, která vám vyhovuje a dokáže zajistit bezpečnou přepravu.

8. Po opravě vám servisní centrum RugGear Europe zašle spolu s výrobkem i RMA formulář, doplněný o komentář a záznamy servisního centra (tiskovou verzi).

Záruční podmínky

Záruční podmínky

Záruční podmínky Společnost RugGear Europe zaručuje, že tento výrobek je prostý jakýchkoli výrobních vad materiálu, konstrukce a dílenského provedení po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců a na příslušenství po dobu šesti (6) měsíců od prvního data nákupu koncovým zákazníkem. Garantovaná doba životnosti baterie je šest (6) měsíců. Záruční doba začíná běžet od data nákupu. Na výrobek mohou být poskytovány záruční služby také v dalších zemích, které jsou uvedeny na záručním listu. Projeví-li se na tomto výrobku během normálního používání a provozu vada v záruční době, je nutno vznést požadavek na opravu u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Odpovědnost společnosti RugGear Europe a jí ustanovené servisní společnosti je omezena pouze na náklady na opravu a/nebo případnou výměnu výrobku v záruce. V případě opravy výrobku formou výměny za bezvadný kus by měl být výrobek vrácen původnímu kupujícímu. V případě dalších otázek kontaktujte prosím naše Servisní středisko.

1. Záruku lze uplatnit pouze tehdy, je-li s výrobkem dodán řádně vyplněn záruční list a byl-li předložen nákupní doklad obsahující potvrzení originálu faktury nebo účtenky s uvedením data nákupu, název/jméno prodejce, model, sériové číslo nebo číslo IMEI číslo výrobku.

2. Společnost RugGear Europe se zavazuje opravit vadnou část výrobku nebo výrobek dle vlastního uvážení vyměnit (za plně funkční výrobek určený pouze pro servisní účely).

3. Záruční opravy musí být provedeny autorizovaným servisním střediskem společnosti RugGear Europe. Opravy provedené neautorizovanými servisy společnosti RugGear Europe nebudou proplaceny a na žádné opravy nebo škody způsobené těmito opravami se nevztahuje záruka.

4. Opravou nebo opravou formou výměny za bezvadný kus podle podmínek této záruky nevzniká žádné právo na prodloužení nebo nový běh záruční doby. Záruční lhůta se prodlužuje pouze o dobu, po kterou byl výrobek prokazatelně v servisním centru, a byla na něm provedena oprava, na kterou se vztahují záruční podmínky. Oprava nebo oprava výměnou za bezvadný kus podle podmínek této záruky může být splněna funkčně rovnocennými výrobky, určenými pro servisní účely.

5. Záruku nelze uplatnit jinak než na výrobní vady materiálu, konstrukce a dílenského provedení. Záruka se nevztahuje na:

 •  Pravidelné prohlídky, údržbu, čištění, opravu a výměnu dílů z důvodu běžného opotřebení.
 • Poškození nebo zničení výrobku vzniklé hrubým zacházením a nesprávným používáním, zejména používání tohoto výrobku v rozporu se záručními podmínkami a mimo rozsah podmínek specifikovaných certifikáty nebo v rozporu s pokyny společnosti RugGear Europe k používání a údržbě není kryto zárukou.
 • Upgrade softwaru z důvodu změn síťových parametrů a specifikací poskytovatele mobilního připojení.
 • Výrobek byl používán spolu s neoriginálním příslušenstvím, které nebylo schváleno společností RugGear Europe pro použití s tímto výrobkem. • Závada výrobku vyplývající z nesprávné instalace či používání způsobem, který není v souladu s aktuálně platnými technickými nebo bezpečnostními normami nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu k používání výrobku.
 • Nehody, vyšší moc nebo jakákoli příčina, která je mimo kontrolu společnosti RugGear Europe, způsobené zejména bleskem, vodou, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávným větráním.
 • Neoprávněné úpravy provedené na výrobku, aby tento splňoval místní nebo celostátní technické normy v zemích, pro které nebyl výrobek společnosti RugGear Europe původně určen.
 • Poškození baterie způsobené přebitím/úplným vybitím nebo nepoužíváním baterie v souladu s konkrétními pokyny týkajícími se péče uvedené v návodu k používání výrobku.
 • Baterie jsou nabíjeny jinými nežli schválenými nabíječkami společnosti RugGear Europe.
 • Opravy provedené neautorizovanými servisními středisky jako např. otevření výrobku neoprávněnou osobou.
 • Model, sériové číslo/IMEI číslo bylo pozměněno, vymazáno, odstraněno nebo učiněno nečitelným.
 • Je porušena některá z pečetí na krytu baterie nebo na článcích nebo tato vykazuje stopy manipulace.
 • Vystavení vlhkosti, vlhku nebo extrémním teplotním podmínkám či podmínkám prostředí nebo prudkým změnám těchto podmínek mimo rozsah certifikátů.
 • Znečištění potravinami nebo poškozením nápoji.

Vyloučení odpovědnosti týkající se SIM karty a uložených dat: společnost RugGear Europe neodpovídá za ztrátu SIM nebo paměťových karet a dat na nich uložených a to u výrobků krytých zárukou nebo mimo záruku.

Vyloučení odpovědnosti týkající doplňků: společnost RugGear Europe neodpovídá za poškození nebo odejmutí doplňků jako jsou ochranné fólie, přívěsky, ozdoby, nálepky apod., které bylo nutno odejmout/sejmout/odstřihnou z výrobku v souvislosti s opravou.

Posouzení a rozhodnutí o případné uplatnitelnosti záruky na poškozeném výrobku je výhradně na autorizovaném servisním centru nebo výrobci, a to na základě provedené inspekční prohlídky a zjištěné míře a způsobu poškození.

Servisní centrum si při poškození výrobku vyhrazuje právo telefon neopravovat zejména v případech, kdy je jeho míra poškození tak veliká nebo specifická, že by nebylo možné po inspekční prohlídce telefon vrátit do původního stavu před provedením této prohlídky.

6. Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele ani na práva spotřebitele vůči prodejci vyplývající z jeho kupní smlouvy. Tato záruka je jediným a výlučným právním prostředkem kupujícího a společnost RugGear Europe ani žádná z jejích dceřiných společností nebo distributorů uvedených v této záruční listině neodpovídají za jakékoli náhodné nebo následné škody z důvodu porušení jakékoli výslovné či implicitní záruky tohoto výrobku.

7. Opravené nebo vyměněné výrobky mohou obsahovat nové a/nebo repasované součástky a zařízení.

Záruční list

Záruční list

Ztratili jste svůj záruční list? Stáhněte si jej, vytiskněte a vyplňte příslušná políčka.

Servisní středisko společnosti RugGear

Servisní středisko společnosti RugGear

Pro státy: Belgie, Německo, Francie, Velká Británie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Švýcarsko, Španělsko

Pro státy: Belgie, Německo, Francie, Velká Británie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Portugalsko, Švýcarsko, Španělsko

i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
D-97922 Lauda-Koenigshofen
Germany

service@remove-this.isafe-mobile.com
Tel +49 (0)9343 60148-0
Fax +49 (0)9343 60148-99

Komunikační jazyk: Angličtina, Němčina
Provozní doba: pondělí až pátek, 9:00 - 16:00 (mimo státních svátků)

Pro státy: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko

Pro státy: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko

RugGear Europe Service Center
U Habrovky 247/11
Praha 4 14000
Česká republika

rma@remove-this.ruggearservice.cz
Tel. +420 736 452 985

Jazyk: Čeština, Slovenština, Angličtina

Provozní doba: pondělí až pátek, 8:00 - 17:00 hod. (mimo státní svátky)

Nevíte koho kontaktovat?

Váš stát není uveden v seznamu?
Zkuste kontaktovat centrálu:

i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen
Germany

service@remove-this.isafe-mobile.com
Tel. +49 (0)9343 60148-0
Fax +49 (0)9343 60148-99

Provozní doba: pondělí až pátek, 9:00 - 16:00 hod. (mimo státní svátky)